การลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพ (S&D E-Learning) Thai DriSti Intervention

"การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม Thai DriSti intervention ในนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล เพื่อลดการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (Evaluation of the Thai Drive against Stigma Intervention (Thai DriSti Intervention) among Medical and Nursing Students in Thailand)"

การลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพ

(S&D E-Learning) Thai DriSti Intervention

Slider

บทเรียนสำหรับ ผู้เข้าร่วม

Courses
ระยะเวลา 7.90 นาที

0% Complete

Courses
ระยะเวลา 29.33 นาที

0% Complete

Courses
ระยะเวลา 10.93 นาที

0% Complete

Courses
ระยะเวลา 2.01 นาที

0% Complete

Courses
ระยะเวลา 0.26 นาที

0% Complete

Courses
ระยะเวลา 4.43 นาที

0% Complete