การลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพ (S&D E-Learning) Thai DriSti Intervention

"การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม Thai DriSti intervention ในนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล เพื่อลดการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (Evaluation of the Thai Drive against Stigma Intervention (Thai DriSti Intervention) among Medical and Nursing Students in Thailand)"

ติดต่อเรา แบบฟอร์ม

Shape
Shape
Shape Shape
เบอรโทรศัพท์

093 564 9891

อีเมล

akidngam@gmail.com

สถานที่ติดค่อ.

-กำลังปรับปรุงข้อมูล-

แบบฟอร์ม ติดต่อเรา