การลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพ (S&D E-Learning) Thai DriSti Intervention

"การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม Thai DriSti intervention ในนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล เพื่อลดการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (Evaluation of the Thai Drive against Stigma Intervention (Thai DriSti Intervention) among Medical and Nursing Students in Thailand)"

บทเรียน ทั้งหมด

Shape
Shape
Shape Shape

คอร์สอบรมสำหรับ ผู้เข้าร่วม

Courses
ระยะเวลา 7.90 นาที

0% Complete

Courses
ระยะเวลา 29.33 นาที

0% Complete

Courses
ระยะเวลา 10.93 นาที

0% Complete

Courses
ระยะเวลา 2.01 นาที

0% Complete

Courses
ระยะเวลา 0.26 นาที

0% Complete

Courses
ระยะเวลา 4.43 นาที

0% Complete