การลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพ (S&D E-Learning) Thai DriSti Intervention

"การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม Thai DriSti intervention ในนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล เพื่อลดการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (Evaluation of the Thai Drive against Stigma Intervention (Thai DriSti Intervention) among Medical and Nursing Students in Thailand)"

Shape Shape

รายละเอียด บทเรียน

Shape
Shape
Shape Shape
Courses Details ชุดการเรียนรู้ที่ 3

ชุดการเรียนรู้ที่ 3

(ผู้อ่าน 0 ครั้ง)

รายละเอียด:

ชุดการเรียนรู้ที่ 3
ผลกระทบของการตีตราทางสังคมต่อการระบาดของเชื้อเอชไอวี

วิดีโอบรรยาย (เสริม 2): นำเข้าสู่บทเรียนชุดที่ 3
เนื้อหา: ชุดการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนจะได้เห็นถึงผลกระทบของการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ผ่านวิดีโอจำลองสถานการณ์ 2 วิดีโอและวิดีโอสัมภาษณ์ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี จำนวน 1 วิดีโอ
วิดีโอ (13): ผลกระทบของการตีตรา - ไม่กล้ามารักษาตามนัด
วิดีโอ (14) ผลกระทบของการตีตรา - ไม่กล้ารับประทานยา
บรรยาย (5): ผลกระทบของการตีตราต่อการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี
เนื้อหา: ในการดูวิดีโอทั้ง 2 วิดีโอนี้ ผู้บรรยายจะมีการสอบถามผู้เรียนว่า “ลองจินตนาการว่าผู้เรียนเป็นบุคคลในกรณีตัวอย่างจะรู้สึกอย่างไร และจะตัดสินใจทำอย่างไรในเหตุการณ์นั้น ๆ”
เมื่อดูกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีเสร็จแล้ว ผู้บรรยายทำการพูดสรุปประเด็นของผลกระทบของการตีตราต่อการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี โดยครอบคลุมประเด็น
1. ความกลัวการถูกตีตราส่งผลให้บุคคลหลีกเลี่ยง การเข้ารับบริการด้านเอชไอวี ซึ่งรวมถึงการบริการ ด้านการป้องกันเอชไอวี เช่น การรับยา PrEP (pre-exposure prophylaxis)การตรวจหาเชื้อ เอชไอวี และการรักษาเอชไอวี
2. การตีตราลดปริมาณการเข้าถึงบริการด้านการดูแลรักษาเอชไอวีในกลุ่มผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อเอชไอวี
3. ความล่าช้าในการเข้าถึงรักษา/ขาดการรักษา
4. การปกปิดโรค
5. การส่งต่อเชื้อต่อบุคคลอื่น
ตอนนี้เรามาลองฟังความรู้สึกของผู้ติดเชื้อเอชไอวีจริงๆว่า เค้าชีวิตเค้าเป็นอย่างไรบ้าง มีผลกระทบอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตบ้าง

วิดีโอ (15): สัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
คำถามในการสัมภาษณ์ มีดังนี้
- ประวัติส่วนตัวและประวัติการติดเชื้อ
- ความรู้สึกหลังจากทราบว่าติดเชื้อ
- การถูกตีตราและเลือกปฏิบัติที่เคยได้รับ
- ผลกระทบของการถูกตีตราฯ
- การอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม
- บทบาทในสังคม
บรรยาย (6): สรุปเนื้อหาชุดการเรียนรู้ที่ 3
เนื้อหา: หลังจากเราฟังการสัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อแล้ว เราก็ได้รับรู้ความรู้สึกของผู้ติดเชื้อ ได้เห็นว่าการตีตราและเลือกปฏิบัติมีผลกระทบอย่างไรกับชีวิตของผู้ติดเชื้อ และผู้ติดเชื้อดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างไร ซึ่งจริงๆ แล้วผู้ติดเชื้อก็คือมนุษย์เช่นเดียวกับเรา มีสิทธิ์เท่าเทียมกับมนุษย์คนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีบุตร การทำงานและการเรียน ตามวิดีโอที่เราจะได้ดูต่อไปนี้

วิดีโอ (16): ความเป็นมนุษย์

ใบรับรอง/Certification:

รีวิว :

Author

Sara Alexander

Product Designer, USA

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text since the 1500 when unknown printer took a galley of type and scrambled to make type specimen book has survived not five centuries but also the leap into electronic type and book.

Author

Karol Bachman

Product Designer, USA

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text since the 1500 when unknown printer took a galley of type and scrambled to make type specimen book has survived not five centuries but also the leap into electronic type and book.

Author

Gertude Culbertson

Product Designer, USA

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text since the 1500 when unknown printer took a galley of type and scrambled to make type specimen book has survived not five centuries but also the leap into electronic type and book.