การลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพ (S&D E-Learning) Thai DriSti Intervention

"การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม Thai DriSti intervention ในนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล เพื่อลดการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (Evaluation of the Thai Drive against Stigma Intervention (Thai DriSti Intervention) among Medical and Nursing Students in Thailand)"

Shape Shape

รายละเอียด บทเรียน

Shape
Shape
Shape Shape
Courses Details ชุดการเรียนรู้ที่ 6

ชุดการเรียนรู้ที่ 6

(ผู้อ่าน 0 ครั้ง)

รายละเอียด:

ชุดการเรียนรู้ที่ 6
วิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน และการแสดงความเคารพและคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยไปพร้อมกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อของบุคลากร

บรรยาย (11): หลักการป้องกันการกระจายเชื้อแบบมาตรฐาน (Standard Precautions)
เนื้อหา: ชุดการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการป้องกันการกระจายเชื้อแบบมาตรฐาน (Standard Precautions) ผ่านการบรรยายและการดูวิดีโอตัวอย่างการใช้ Standard Precautions ในสถานการณ์ต่าง ๆ
หลักการที่ใช้ในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 หลักการ ได้แก่
1. หลักการป้องกันการกระจายเชื้อแบบมาตรฐาน (Standard Precautions; SP) เป็นวิธีป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในผู้ป่วยทุกราย โดยให้คำนึงว่าผู้ป่วยทุกรายอาจจะมีเชื้อโรคที่สามารถติดต่อได้ทางเลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกายทุกชนิด (Body fluid, Secretion) ผิวหนังที่มีแผลและเยื่อบุ (Mucous membrane)
2. หลัก Transmission-Based Precautions เป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในผู้ป่วยที่ทราบการวินิจฉัยแล้วโดยป้องกันตามรูปแบบ/วิธีการติดต่อของโรคติดเชื้อนั้น ๆ (Airborne / Droplet / Contact precautions) เพิ่มเติมจากการดูแลผู้ป่วยด้วยหลัก Standard precautions

หลักการ standard precaution ประกอบไปด้วย
1. การล้างมือ (Hand Hygiene)
2. การสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment; PPE) เมื่อมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกายของผู้รับบริการ เช่น ใส่ถุงมือเมื่อมีโอกาสสัมผัสกับสารคัดหลั่ง ใส่เสื้อกาวน์หรือ face shield เมื่อสารคัดหลั่งมีโอกาสที่จะกระเด็น
3. การป้องกันอุบัติเหตุของแหลมคม ทิ่ม ตำ บาด เลือด/สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตาระหว่างปฏิบัติงาน (Prevention of Needle Stick and Injuries from other Sharp Instruments)
4. การจัดการเครื่องมือ (Patient Care Equipment)
5. การดูแลและควบคุมสิ่งแวดล้อม (Environmental Cleaning)
6. การจัดการผ้าเปื้อน (Linens)
7. การจัดการขยะมูลฝอย (Waste disposal)
8. การลดการฟ้งกระจายของละอองฝอย เลือด น้ำลาย สารคัดหลั่ง (Respiratory hygiene and cough etiquette)

พร้อมกับบอกช่องทางที่สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/standard-precautions.html

หลักจากอธิบายเนื้อหาแล้ว จะแสดงตัวอย่างการใช้ standard precaution ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยดูวิดีโอ จำนวน 4 วิดีโอ ดังนี้
1. วิดีโอ (17) Standard Precaution 1: เจาะเลือดและทิ้งเข็ม
2. วิดีโอ (18) Standard Precaution 2: ทำแผลและล้างมือ
3. วิดีโอ (19) Standard Precaution 3: ทำความสะอาดเลือดบนพื้น
4. วิดีโอ (20) Standard Precaution 4: โดนเข็มตำ

บรรยาย (12): สรุปเนื้อหาชุดการเรียนรู้ที่ 6
วิดีโอที่คุณเพิ่งดูจบไปทั้งหมดนั้น แสดงให้เห็นว่าเราสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไร โดยใช้การป้องกันการกระจายเชื้อแบบมาตรฐานกับผู้ป่วยทุกคน จุดที่สำคัญที่สุดคือ เราปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ กับผู้ป่วยทุกคน โดยไม่คำนึงถึงโรคที่พวกเขาอาจเป็นหรือไม่เป็นอยู่ เมื่อปฏิบัติตามหลักการนี้อย่างเคร่งครัดจะช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพได้ และหากปฏิบัติตามจนกลายเป็นนิสัยกับผู้ป่วยทุกราย ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องกังวลว่าผู้ป่วยรายนั้นจะมีการติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ หรือโรคติดต่ออื่น ๆ หรือไม่ และไม่จำเป็นต้องปกป้องตนเองจนเกินความจำเป็นในการปฏิบัติงานการให้บริการ
บรรยาย (13): ปิดบทเรียนและขอบคุณผู้เรียน
กล่าวโดยสรุป ในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพเราจำเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมและ สถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การติดเชื้อเอชไอวีรวมไปถึงโรคอื่นๆ การขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการติดต่อของเชื้อ เอชไอวีสามารถนำเราไปสู่การเกิดทัศนคติการตีตราและแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปในคนที่เราสงสัยว่า อาจติดเชื้อ ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการกระจาย เชื้อแบบมาตรฐานกับผู้ป่วยทุกคน เพราะสิ่งนี้นอกจากจะช่วยให้เราบริการผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น ยังช่วยลดความ เสี่ยงของเราในการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดเชื้ออื่นๆ ในสถานที่ทำงานของเราได้
ขอบคุณสำหรับการเข้ามาเรียนในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสามารถสร้างความตระหนักเรื่องการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี โปรดรักษาสุขภาพ สวัสดีค่ะ

ใบรับรอง/Certification:

รีวิว :

Author

Sara Alexander

Product Designer, USA

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text since the 1500 when unknown printer took a galley of type and scrambled to make type specimen book has survived not five centuries but also the leap into electronic type and book.

Author

Karol Bachman

Product Designer, USA

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text since the 1500 when unknown printer took a galley of type and scrambled to make type specimen book has survived not five centuries but also the leap into electronic type and book.

Author

Gertude Culbertson

Product Designer, USA

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text since the 1500 when unknown printer took a galley of type and scrambled to make type specimen book has survived not five centuries but also the leap into electronic type and book.